Jij gaat graag op reis. Wij organiseren graag reizen. Meestal gaat dat goed. Om de kans dat het toch mis gaat zo klein mogelijk te maken, beroepen wij ons op de volgende voorwaarden. Lees ze goed door, dan weet je wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten.

Boeken van reizen

Het boeken van reizen kan telefonisch of, bij voorkeur, per e-mail. Indien er telefonisch wordt geboekt, meldt de reiziger zich binnen vijf dagen schriftelijk aan op de daarvoor aangegeven wijze. De boeking is pas definitief nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

Bij het boeken hebben wij de volledige namen volgens paspoort nodig, een postadres en (mobiel) telefoonnummer. Daarnaast hebben wij voor veel van onze bestemmingen de paspoortnummers, geldigheidsduur van het paspoort, datum/plaats van uitgifte en geboorteplaats en -datum nodig. Bij het maken van een scan mogen niet-relevante gegevens zoals pasfoto en BSN afgeschermd worden (dit kun je bijvoorbeeld met de KopieID app van Rijksoverheid doen). Kosten voortvloeiend uit het niet correct invullen van de gevraagde gegevens zijn voor de reiziger.

Wie voor één of meer andere reizigers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De offerte, de factuur, de reisbescheiden, deze voorwaarden en alle andere communicatie wordt verstuurd naar degene die de boeking doet. Degene die de reis voor anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reis bij de aanmelding kenbaar te maken.

Offertes voor reizen op maat zijn vrijblijvend en kunnen indien nodig door ons worden herroepen. Al onze offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. De reissom is steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van de accommodaties. Dit geldt niet voor vliegtickets. De geldigheidsduur van eventuele vliegtickets staat duidelijk vermeld in de offerte en varieert per vliegticket.

De boeking kan na acceptatie door de reiziger met opgaaf van reden door ons worden geannuleerd tot uiterlijk de volgende werkdag 17.00 uur. Eventuele wijzigingen in de reissom kunnen daarmee worden hersteld en doorberekend aan de reiziger. De reiziger hoeft het nieuwe aanbod niet te accepteren.

Voor het boeken verstrekt Tot hier en verder het ingevulde standaardinformatieformulier (Bijlage bij de Richtlijn (EU) 2015/2302) en overige wettelijk verplichte informatie zoals vermeld in artikel 7:502 BW. Ruim voor aanvang van de reis krijg je informatie over geplande vertrektijden, tussenstops, aankomst en naam van de luchtvaartmaatschappij (indien van toepassing), alsmede relevante contactgegevens van lokale vertegenwoordigers.

Betaling

Bij een boeking vragen wij een aanbetaling van 25% van de totale reissom, met een minimum van €250,- per persoon. In specifieke gevallen kan om een hogere aanbetaling gevraagd worden, bijvoorbeeld wanneer vluchten onderdeel van het pakket zijn. In dat geval vragen wij het gehele bedrag van het vliegticket plus 25% van het restant van de reissom als aanbetaling. Het exacte bedrag van de aanbetaling staat altijd op de factuur vermeld.

Het restant van de reissom dient uiterlijk op de datum die in de factuur vermeld wordt in ons bezit te zijn. Als niet binnen de gestelde termijn is betaald dan wordt een herinnering verstuurd voor het resterende bedrag. Indien dan betaling binnen twee weken uitblijft dan is de reiziger in verzuim. Extra kosten of ongemakken die voortvloeien uit het te laat of niet betalen van de reissom zijn de verantwoordelijkheid van de reiziger.

Reisdocumenten

Alle informatie over paspoorten en visa vind je in onze reisbeschrijvingen. Bij twijfel of onduidelijkheden kun je altijd contact met ons opnemen. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) in bezit hebben van de juiste en geldige reisdocumenten (paspoorten, visa, verzekeringsdocumenten, werkgeversverklaringen, enz.). Indien je wegens het ontbreken van bepaalde reisdocumenten je reis niet of gedeeltelijk niet kunt maken zijn de hieraan verbonden gevolgen en/of kosten voor eigen rekening.

Als je een reis boekt waarbij vluchten onderdeel van het pakket zijn moeten de namen op vliegtickets overeenkomen met de namen in het paspoort. Zodra de tickets geboekt zijn ontvang je een vluchtschema met hierop de namen. Het is van belang dat je deze goed controleert en contact opneemt met ons als de namen niet kloppen. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger dat de namen correct op het ticket staan. Verder is het aan te raden de vertrektijden online te controleren voor vertrek.

Reissom

De prijs van op de website of elders gepubliceerde reizen is gebaseerd op prijzen, koersen, belastingen en heffingen zoals die bekend waren op het moment van publicatie. Mochten zich voor de reis omstandigheden voordoen die aanpassing van de reissom rechtvaardigen zoals bijvoorbeeld sterke valutaschommelingen, Btw-verhogingen, wijziging in vervoerskosten of extra toeslagen op vluchten, dan behouden wij het recht voor om onze prijzen te wijzigen. Dit kan zolang de hele reissom nog niet is voldaan. Prijswijzigingen gebeuren in overleg met de reiziger, maar zijn wel bindend voor de reis. Bij een stijging van meer dan 8% van de originele prijs heeft de reiziger het recht om de reis kosteloos te annuleren. Indien de reissom naar beneden wordt bijgesteld communiceren we dit eveneens aan de reiziger.

Annuleren door de reiziger

Annuleren door de reiziger dient schriftelijk te gebeuren.
Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

  • tot 56 dagen voor vertrek: 25% van de reissom met een minimum van €250,- per persoon
  • van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
  • van 28 tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
  • van 14 dagen voor vertrek tot de dag van vertrek: de volledige reissom. In dit geval geven we je wel 20% korting op je volgende boeking.

Annuleren is niet meer mogelijk tijdens of na de reis. Voor het niet deelnemen aan in de reissom inbegrepen onderdelen van de reis wordt geen restitutie verleend.

De annuleringskosten bedragen altijd minimaal het bedrag van de aanbetaling. Het komt voor dat wij vliegtickets direct bij boeken aan de luchtvaartmaatschappij moeten betalen. In dit geval berekenen wij de annuleringskosten van de vliegtickets plus de hierboven genoemde percentages. De annuleringskosten van de tickets wisselen per maatschappij en per ticket.

En dan nog iets over vliegtickets

Wanneer voor een bestemming het door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gegeven reisadvies op oranje of rood floept (bijvoorbeeld t.g.v. een pandemie) mag de reiziger kosteloos annuleren. Een vliegmaatschappij kan er echter voor kiezen toch op deze bestemming te blijven vliegen. Volgens de Wet Pakketreizen is de reisorganisatie in dat geval verantwoordelijk voor de gemaakte kosten. Met het oog op deze strikte wetgeving en de recente ontwikkelingen kiest Tot hier en verder er voorlopig voor vliegtickets niet standaard als onderdeel van onze reizen aan te bieden. Dit geeft reizigers die langer op een bestemming willen blijven of verder reizen bovendien meer flexibiliteit.

Annuleren door tot hier en verder

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de boeking te annuleren, indien we niet kunnen voldoen aan de gewenste reis. In dat geval wordt de reeds betaalde reissom binnen 14 dagen terugbetaald aan de reiziger.

Wanneer een groepsreis het als minimum aangegeven aantal deelnemers niet haalt, wordt uiterlijk drie weken voor vertrek de reis geannuleerd. Wij helpen met het zoeken naar een alternatief. Als dit alternatief niet voldoet, of als de reiziger hier geen behoefte aan heeft, wordt de reeds betaalde reissom terugbetaald aan de reiziger.

Indien er feiten of omstandigheden zijn die na bevestiging van de boeking bij ons verontrustende twijfel oproepen over een goede psychische of lichamelijke gesteldheid van de reiziger, dan zijn wij gerechtigd de boeking te annuleren. In dat geval wordt de reeds betaalde reissom terugbetaald aan de reiziger.

Wij kunnen in bovenstaande of andere gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor door de reiziger reeds gemaakte kosten zoals voor visa, vaccinaties en verzekeringen.

Annuleren of wijzigingen door luchtvaartmaatschappijen

Indien luchtvaartmaatschappijen vluchttijden of data van bepaalde vluchten wijzigen, zijn eventuele bijkomende kosten voor transfers of extra overnachtingen voor de reiziger. Uiteraard doen wij al het mogelijke om extra kosten in dergelijke gevallen te beperken. Indien wijzigingen in dienstregelingen inhouden dat de reisduur wordt verkort, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom.

Programmawijzigingen

De door ons gepubliceerde reizen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. In geval van wijzigingen in accommodatie doen we ons best een alternatief van een gelijke kwaliteit of het gebrek daaraan te selecteren. Voor wat betreft wijzigingen in de route streven we ernaar zoveel mogelijk de originele reisonderdelen te handhaven door deze eventueel in een andere volgorde uit te voeren. Voor het vervallen van één of enkele niet-wezenlijke reisonderdelen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Bij dergelijke veranderingen proberen we altijd een gelijkwaardige vervanging in het reisschema op te nemen. In het geval van gewichtige wijzigingen in de route heb je als reiziger het recht deze niet te accepteren, waarna wij overgaan tot het kosteloos annuleren en je de volledige reissom krijgt terugbetaald.

Wij verwachten van de reiziger een zekere mate van flexibiliteit. Het is daarom niet meer dan fair dat jij als reiziger dit ook van ons mag verwachten. Onze reizen zijn kleinschalig en de groepen bestaan uit maximaal acht deelnemers, tenzij anders vermeld. Wanneer tijdens een reis als groep besloten wordt om af te wijken van het reisschema, bijvoorbeeld door ergens langer te blijven wanneer dat gewenst is, dan doen wij ons best om aan de wensen van de groep tegemoet te komen.

Wat verwachten wij van de reiziger?

Bij veel reizen die wij aanbieden zijn de standaarden anders dan in Nederland en is niet alles even goed georganiseerd en ontwikkeld. Gelukkig maar, want anders zouden onze reizen veel saaier zijn. Openingstijden worden bijvoorbeeld geïnterpreteerd als richtlijnen, de elektriciteit valt uit of we rijden over wegen waarvan je blij bent dat je er niet met je eigen auto over hoeft. We verwachten daarom van jou flexibiliteit en incasseringsvermogen.

We verwachten van de reiziger een goede lichamelijke en psychische conditie. Twijfel je of je gezondheid een belasting vormt voor de rest van de groep? Neem hierover dan voor de boeking contact met ons op.

Gezien de grillige reisvoorwaarden en -beperkingen wereldwijd ten gevolge van corona verwachten wij dat reizigers volledig gevaccineerd zijn.

Verder verwachten we dat je op een positieve wijze aan de reis en het groepsgebeuren meedoet. Mocht de kwaliteit van de reis door het gedrag van een reiziger op een negatieve wijze worden beïnvloed, dan staat het ons vrij deze reiziger van verdere deelname aan de reis uit te sluiten, zonder restitutie van reisgelden. Indien deze uitsluiting de reiziger kan worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor diens rekening komen.

Je bent verplicht om naast de juiste reisdocumenten (zie hierboven) een reisverzekering af te sluiten. Daarnaast is het verstandig vertrektijden uiterlijk 24 uur van tevoren te checken.

Niet tevreden?

Wij doen onze uiterste best om jou als reiziger thuis te laten komen met een verhaal. Indien de reis niet verloopt naar verwachtingen die je op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mag hebben, vragen we je klachten die het niveau van aan- of opmerking overschrijden direct te melden. Ter plekke kunnen we problemen het snelst oplossen.

Tot hier en verder is niet verantwoordelijk voor geleden schade en/of letsel, verlies, diefstal of beschadiging van geld of eigendommen, molest of omstandigheden waar reisverzekeringen onder normale omstandigheden dekking voor verschaffen. Evenmin kunnen wij aansprakelijk worden gesteld indien als gevolg van overmacht (natuurrampen, pandemie, stakingen, politieke onrust of vergelijkbare gebeurtenissen waar wij zelf geen controle over hebben) de reis moet worden afgebroken of het reisschema moet worden aangepast. Mocht een situatie van overmacht zich voordoen voor aanvang van de reis en erin resulteren dat de reis niet door kan gaan, dan zal er een alternatief geboden worden. Als dit alternatief niet naar wens is, vergoeden wij de volledige kosten van de reis.

In het geval wij toerekenbaar tekort zijn geschoten en terecht aansprakelijk worden gehouden voor door de reiziger geleden schade (daaronder begrepen schade door derving van reisgenot), bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom die door ons is gefactureerd. Bij de beoordeling hiervan dient rekening te worden gehouden met het eigenwijze en avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee brengen. De kosten van de schadevergoeding zijn voor ons, tenzij er sprake is van overmacht. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.

Wel tevreden?

Complimenten ontvangen we, net als klachten, graag ter plekke. Als jong reisbureau zien we graag dat het verhaal waarmee je thuiskomt wordt doorverteld. Aan vrienden, familie, collega’s, bij willekeurige ontmoetingen of door je foto’s en verhalen online te delen.

Garantieregeling

Tot hier en verder is aangesloten bij het GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. GGTO staat er garant voor dat je het reeds betaalde deel van je reissom terugkrijgt indien wij in financieel onvermogen zouden komen. Bovendien garandeert GGTO tijdens het verblijf je terugreis indien wij, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor zouden kunnen zorgdragen. Lees meer over de regeling op de website van het GGTO.

Daarnaast hebben wij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AON.

Bovendien zijn wij aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. Lees meer hierover op de website van de VvKR.

Wijzigingen voorbehouden

Alle informatie op onze website is met veel zorg en plezier samengesteld. Het kan echter gebeuren dat bepaalde informatie en/of beeldmateriaal niet (meer) correct, verouderd of onvolledig is. Wijzigingen en typefouten zijn daarom voorbehouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie en/of beelden op deze website.

Tot hier en verder heeft het recht om bovenstaande voorwaarden te allen tijde aan te passen. Voor de reiziger is de versie van het moment van boeking geldig.

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Tot hier en verder
Algemene voorwaarden versie oktober 2021